Het meten en berekenen van industrielawaai

Om hinder naar de omgeving te voorkomen worden bedrijven en andere inrichtingen vaak verzocht om inzicht te geven in hun akoestische situatie. Dit is vaak het geval bij de oprichting, uitbreiding of wijziging van het bedrijf (aanvraag Omgevingsvergunning, melding Activiteitenbesluit of wijziging bestemmingsplan).

Als het bedrijf reeds aanwezig is kan de geluidsproductie van bijvoorbeeld ventilatoren worden gemeten. Bij de oprichting of uitbreiding van een bedrijf is dat niet mogelijk. Wellicht kan een installatie elders worden gemeten. Indien dat ook niet mogelijk, of een goede optie is, moet er een prognose gemaakt worden. Know How Acoustics heeft op grond van een jarenlange ervaring een uitstekende expertise om de werkelijkheid zo goed mogelijk te kunnen benaderen.

Afhankelijk van met name de omgeving waarin het bedrijf zich bevindt, mag er een bepaalde hoeveelheid geluid geproduceerd worden. De geluidsniveaus bij de woningen of anderen beoordelingspunten in de omgeving worden berekend met een computermodel.

Indien hieraan niet voldaan kan worden, eist van de milieuwetgeving maatregelen op grond van de Best Beschikbare Technieken. Het computermodel geeft tevens inzicht in de bijdragen van de verschillende geluidsbronnen. Hierdoor wordt er inzicht verkregen of het noodzakelijk is om maatregelen te treffen en zo ja; aan welke bronnen dit het meest zinvol is. Vervolgens wordt onderzocht hoeveel deze bronnen gedempt moeten worden en worden er praktisch uitvoerbare maatregelen geadviseerd om dit te bereiken. 

Know How Acoustics kan ook worden ingezet voor de beoordeling van akoestische rapporten die door derden zijn verricht of het uitvoeren van controlemetingen. Wij beschikken over categorie 1 meetapparatuur.

Zonebeheer van industrieterreinen

In het verleden kwam het vaak voor dat dicht bij bedrijven woningen werden gebouwd, of andersom. Door het industrielawaai ontstonden hierdoor ongezonde situaties. De industrieterreinen waarop lawaaiige bedrijven of andere inrichtingen aanwezig zijn (die redelijkerwijs het geluid niet binnen de grenzen van het bedrijfsterrein kunnen houden bijvoorbeeld ijzergieterijen of grote betoncentrales), zijn inmiddels gezoneerd.. Rond deze industrieterreinen is een zone aanwezig. Op de grens van de zone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A). In de zone mogen in principe geen woningen worden gebouwd. Bij bestaande situaties kwam dit helaas vaak wel voor. Deze situaties zijn inmiddels gesaneerd.

Om te voorkomen dat de zone overschreden wordt moet het geluid dat de bedrijven mogen innemen beheerd worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld op grond van de geluidsruimte die een bedrijf volgens de voorschriften van de vergunning mag innemen. Know How Acoustics zeer veel ervaring de zonering en het zonebeheer van industrieterreinen.

Contact opnemen

Voor vragen of meer informatie, neem gerust contact op